Xây dựng và phát triển huyện Tuy An thành thị xã vào năm 2025

Xây dựng và phát triển huyện Tuy An thành thị xã vào năm 2025

Xây dựng và phát triển huyện Tuy An thành thị xã vào năm 2025

Xây dựng và phát triển huyện Tuy An thành thị xã vào năm 2025

Xây dựng và phát triển huyện Tuy An thành thị xã vào năm 2025
Xây dựng và phát triển huyện Tuy An thành thị xã vào năm 2025

Xây dựng và phát triển huyện Tuy An thành thị xã vào năm 2025

Xây dựng và phát triển huyện Tuy An thành thị xã vào năm 2025
 
Theo Nghị quyết, Tuy An là huyện bán sơn địa, nằm ven biển của tỉnh Phú Yên, có tổng diện tích tự nhiên 41.500 ha và dân số hơn 123.000 người; có tuyến Quốc lộ 1 và đường sắt Bắc -Nam đi qua, có nhiều thuận lợi để phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, kinh tế biển… 
 
Kinh tế của huyện phát triển ổn định và tăng trưởng khá; bình quân giai đoạn 2010-2020 đạt 12,4%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, dịch vụ và thương mại chiếm tỷ trọng 43,7% trong cơ cấu kinh tế của huyện. 
 
Thu ngân sách bình quân hàng năm tăng 20,2%, năm 2020 hơn 150 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 46,2 triệu đồng.
 
Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư, nâng cấp, bộ mặt đô thị trung tâm thị trấn Chí Thạnh và vùng nông thôn có nhiều khởi sắc. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực, hiện nay toàn huyện có 10/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Các loại hình dịch vụ vận tải, bưu chính viễn thông, ngân hàng… được quan tâm đầu tư, phát triển cả về số lượng và chất lượng. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm giảm 1,8%, đến cuối năm 2020 còn 3,7%; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng cao. 
 
Đánh giá sơ bộ đến nay, Tuy An đã đạt được 42/59 tiêu chuẩn đô thị loại IV, với tổng điểm 61,2/100 điểm.
 
Để đảm bảo hoàn thành mục tiêu phấn đấu đến năm 2024, huyện Tuy An đạt tiêu chí đô thị loại IV và được công nhận thị xã vào năm 2025, Nghị quyết đề ra mục tiêu tổng quát là xây dựng, phát triển Tuy An theo hướng bền vững. Tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, cảnh quan đô thị, phát triển không gian kinh tế, liên kết phát triển vùng, trong đó tập trung vào các tiêu chí xây dựng đô thị loại IV. Cụ thể:
 
1 - Đến năm 2025, Tuy An là một trong những trung tâm tổng hợp về kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục, y tế, dịch vụ, khoa học và công nghệ, đầu mối giao thông, góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 
2 - Phấn đấu giai đoạn 2021-2025, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn tăng bình quân 14,9%/năm; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng bình quân 42%/năm; thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 15,8%/năm; giá trị sản xuất các ngành thương mại - dịch vụ tăng bình quân 17,8%/năm; thu nhập bình quân đến năm 2025 đạt 68,5 triệu đồng/người.
 
3 - Hoàn thiện các tiêu chuẩn còn thiếu theo tiêu chí đô thị loại IV như: Thu nhập bình quân đầu người so với cả nước; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp; trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh quan đô thị; đầu mối giao thông vùng tỉnh; mật độ đường giao thông; tỷ lệ đường phố, khu nhà ở được chiếu sáng; hệ thống thoát nước mưa và chống ngập úng; thu gom, xử lý nước thải, chất thải; kiến trúc cảnh quan đô thị. 

Bài viết khác

Phòng kinh doanh dự án

0901122378

Gọi điện
Sms
Zalo
Facebook