Phương án và Kế hoạch thực hiện phương án khai thác quỹ đất các dự án giai đoạn 2021-2025 trên địa b

Phương án và Kế hoạch thực hiện phương án khai thác quỹ đất các dự án giai đoạn 2021-2025 trên địa b

Phương án và Kế hoạch thực hiện phương án khai thác quỹ đất các dự án giai đoạn 2021-2025 trên địa b

Phương án và Kế hoạch thực hiện phương án khai thác quỹ đất các dự án giai đoạn 2021-2025 trên địa b

Phương án và Kế hoạch thực hiện phương án khai thác quỹ đất các dự án giai đoạn 2021-2025 trên địa b
Phương án và Kế hoạch thực hiện phương án khai thác quỹ đất các dự án giai đoạn 2021-2025 trên địa b

Phương án và Kế hoạch thực hiện phương án khai thác quỹ đất các dự án giai đoạn 2021-2025 trên địa b

Phương án và Kế hoạch thực hiện phương án khai thác quỹ đất các dự án giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

    Nhằm khai thác tiềm năng từ quỹ đất tạo nguồn thu ngân sách để ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng, tổ chức bán đấu giá (đấu thầu). Ngày 30/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên đã phê duyệt Phương án và Kế hoạch thực hiện Phương án khai thác quỹ đất các dự án giai đoạn 2021-2025, cụ thể như sau:
I. PHƯƠNG ÁN KHAI THÁC QUỸ ĐẤT CÁC KHU ĐẤT, DỰ ÁN ĐỂ TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ (ĐẤU THẦU) TẠO NGUỒN THU NGÂN SÁCH TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, GIAI ĐOẠN 2021-2025
1. Tổng diện tích các khu đất, dự án dự kiến khai thác quỹ đất của tỉnh là 5.127.924 m2, gồm 318 dự án, trong đó: Diện tích thuộc Khối tỉnh quản lý là 1.825.772 m2 với 19 dự án và thuộc Khối huyện quản lý là 3.302.152 m2 với 299 dự án.
2. Tổng nguồn lực dự kiến là 35.647.619 triệu đồng, trong đó: Nguồn lực thuộc Khối tỉnh quản lý là 16.946.583 triệu đồng và thuộc Khối huyện quản lý là 18.701.036 triệu đồng.
3. Số thu tiền sử dụng đất dự kiến phân bổ cho giai đoạn 2021-2025 của Khối tỉnh là 12.881.800 triệu đồng, như sau:
ĐVT: Triệu đồng

Đơn vị

Dự kiến kế

hoạch thu

tiền sử dụng

đất 2021-

2025

Trong đó dự kiến kế hoạch thu tiền sử dụng đất theo năm

Năm
2021

Năm
2022

Năm
2023

Năm
2024

Năm
2025

Khối
tỉnh

12.881.800

3.581.800

2.200.000

2.200.000

2.200.000

2.700.000

4. Số thu tiền sử dụng đất dự kiến phân bổ cho giai đoạn 2021-2025 của Khối huyện là 18.693.836 triệu đồng. Yêu cầu các địa phương căn cứ theo tình hình thực tế triển khai các dự án có khai thác quỹ đất để bán đấu giá thu tiền sử dụng đất hàng năm trên địa bàn và dự kiến cân đối kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn, xây dựng và ban hành theo thẩm quyền kế hoạch khai thác tiền sử dụng đất khối huyện đảm bảo phù hợp với tình hình và kế hoạch thu ngân sách của địa phương.
II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN KHAI THÁC QUỸ ĐẤT ĐỂ TẠO NGUỒN THU NGÂN SÁCH TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 2021-2025
1. Đối với các khu đất, dự án (thuộc khối tỉnh quản lý) : đã dự kiến đưa vào kế hoạch đấu giá thu tiền sử dụng đất của năm sau liền kề thì trong năm trước đó phải tập trung nguồn lực, ưu tiên thực hiện đầu tư hoàn thành cơ sở hạ tầng, đăng ký đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm, chuẩn bị đầy đủ thủ tục pháp lý để đưa vào kế hoạch tổ chức bán đấu giá (đấu thầu) vào đầu năm sau liền kề; các năm tiếp theo sau cũng thực hiện tương tự như đã nêu ở trên cho đến khi kết thúc giai đoạn vào năm 2025, cụ thể:
    - Năm 2021 tập trung, ưu tiên đầu tư hoàn thành cơ sở hạ tầng và bàn giao quỹ đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh các dự án: Dự án Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Nam TP.Tuy Hòa (giai đoạn 1 - đợt 2); dự án San nền Khu trí thức và đầu tư đoạn đường số 06, đoạn đường Phan Chu Trinh thuộc Khu đô thị mới Nam TP.Tuy Hòa; Kè chống sạt lở bờ tả sông Ba kết hợp với phát triển hạ tầng đô thị (khu B); Hồ điều hòa Hồ Sơn và hạ tầng xung quanh.
    - Năm 2022 tập trung, ưu tiên đầu tư hoàn thành cơ sở hạ tầng và bàn giao quỹ đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng Khu dân cư phía Đông đường Hùng Vương (đoạn từ đường Trần Hào - đường N7b); riêng dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Nam thuộc Khu đô thị mới Nam TP.Tuy Hòa (đợt 1, 2) hoàn thành trước tháng 6/2022.
    - Năm 2023 tập trung, ưu tiên đầu tư hoàn thành cơ sở hạ tầng và bàn giao quỹ đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh các dự án: Dự án Đường Trần Phú nối dài và hạ tầng kỹ thuật (giai đoạn 1); Kè chống sạt lở bờ tả sông Ba kết hợp phát triển hạ tầng đô thị đoạn qua thôn Vĩnh Phú, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên; Khu đất Trường Chính trị tỉnh Phú Yên, tại 30-Điện Biên Phủ, phường 7, TP.Tuy Hoà.
2. Trách nhiệm các Sở, ban, ngành:
    - Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư: Rà soát chủ trương đầu tư các khu đất, dự án; phối hợp Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan hoàn tất việc xác định giá trị nộp NSNN tối thiểu (m3) trước tháng 10/2021, làm cơ sở để lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện các dự án phát triển khu đô thị và đảm bảo thời gian hoàn thành các thủ tục đầu tư liên quan để đưa ra đấu giá (đấu thầu) theo Kế hoạch thực hiện Phương án khai thác quỹ đất, dự án đã được tỉnh ban hành; ưu tiên bố trí đủ vốn đầu tư cho các dự án trong danh mục thu ngân sách để đảm bảo thi công hoàn thành đúng tiến độ.
    - Đối với Sở Xây dựng: Rà soát quy hoạch các khu đất, dự án; chỉ tiêu quy hoạch xây dựng thuộc lĩnh vực ngành đảm trách và đảm bảo thời gian hoàn thành các thủ tục quy hoạch liên quan để đưa ra đấu giá (đấu thầu) theo Kế hoạch thực hiện Phương án khai thác quỹ đất, dự án đã được tỉnh ban hành; khẩn trương hoàn tất việc xác định giá trị nộp NSNN tối thiểu (m3) trình thẩm định và phê duyệt đảm bảo thời gian quy định.
    - Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường: Hoàn thành đầy đủ các thủ tục về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch định giá đất, quy trình thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và đảm bảo thời gian tổ chức bán đấu giá, thu tiền sử dụng đất theo Kế hoạch thực hiện Phương án khai thác quỹ đất, dự án đã được tỉnh ban hành; tích cực phối hợp với các đơn vị, địa phương giải quyết các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.
    - Đối với Sở Tài chính: Phối hợp, theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện bán đấu giá (đấu thầu) các khu đất, dự án để thu tiền sử dụng đất nộp vào ngân sách nhà nước theo Kế hoạch thực hiện Phương án khai thác quỹ đất, dự án đã được tỉnh ban hành.
    - Đối với các Ban: Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Quản lý Khu kinh tế triển khai thực hiện đầu tư hoàn thành cơ sở hạ tầng các khu đất, dự án được giao theo mốc thời gian tại điểm 1 nêu trên, để đảm bảo kịp thời bàn giao mặt bằng cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh hoàn tất thủ tục đưa ra công khai đấu giá, thu tiền sử dụng đất nộp vào ngân sách nhà nước theo Kế hoạch thực hiện Phương án khai thác quỹ đất, dự án đã được tỉnh ban hành.
3. Đối với các khu đất, dự án (thuộc địa phương quản lý): Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng và ban hành Phương án và Kế hoạch thực hiện Phương án khai thác quỹ đất theo thẩm quyền và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo kế hoạch thu ngân sách và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của địa phương.

Nguồn : https://ipcphuyen.gov.vn/tin-tuc-va-su-kien/dau-tu-quy-hoach/1152-Phuong-an-va-Ke-hoach-thuc-hien-phuong-an-khai-thac-quy-dat-cac-du-an-giai-doan-2021-2025-tren-dia-ban-tinh-Phu-Yen.html

 


Bài viết khác

Phòng kinh doanh dự án

0901122378

Gọi điện
Sms
Zalo
Facebook