Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đồng Xuân

Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đồng Xuân

Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đồng Xuân

Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đồng Xuân

Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đồng Xuân
Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đồng Xuân

Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đồng Xuân

UBND tỉnh Phú Yên Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Đồng Xuân
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai, số 48/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 sửa đổi bổ sung một số Quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

quy hoach huyen đồng xuân
Nhằm tăng cường công tác quản lý đất đai theo Luật đất đai, đồng thời đảm bảo các yêu cầu theo quy định về công tác quản lý đất đai phục vụ chó các hoạt động quản lý, điều hành các dự án đầu tư, công trình xây dựng và các hoạt động sản xuất kinh doanh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Đồng Xuân. Ngày 01/7/2021, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Đồng Xuân.
Theo đó, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Đồng Xuân được phê duyệt gồm những nội dung chính như sau:
1. Diện tích các loại đất được phân bổ trong năm kế hoạch là 103.093,63 ha, bao gồm: 92.889,84 ha đất nông nghiệp; 58.186,52 ha đất phi nông nghiệp; 5.017,27 ha đất chưa sử dụng và 2.040,74 ha đất đô thị.
2. Diện tích đất thu hồi theo kế hoạch là 127,75 ha, bao gồm: 123,39 ha đất nông nghiệp; 4,36 ha đất phi nông nghiệp.
3. Diện tích đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp là 161,14 ha; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 0,15 ha;.
4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng là 59,66 ha đất phi nông nghiệp.
5. Vị trí, diện tích các khu vực đất phải thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất: Được xác định theo Bản đồ kế hoạch sử dụng đất  năm 2021, tỷ lệ 1/10.000; các nội dung cụ thể theo Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Đồng Xuân.
Để tổ chức thực hiện, UBND tỉnh đã giao:
- UBND huyện Đồng Xuân: Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất, công bố công khai kế hoạch sử dụng đất đúng quy định; Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo Kế hoạch sử dụng đất được duyệt và quy định pháp luật đất đai; Xem xét, quyết định việc chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân phải đảm bảo phù hợp với nhu cầu sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất theo quy định của pháp luật, thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung này; Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai; quản lý sử dụng đất theo đúng kế hoạch; tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ việc sử dụng đất; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo kế hoạch sử dụng đất, …
- Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc UBND huyện Đồng Xuân trong việc tổ chức thực hiện, công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất; tham mưu thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất được duyệt; Đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đâi theo kế hoạch sử dụng đất nhằm ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
Tải Quyết định số 896/QĐ-UBND ngày 01/7/2021 tại đây.

Nguồn: ipcphuyen.gov.vn

Bản đồ quy hoạch tỉnh Phú Yên  


Bài viết khác

Phòng kinh doanh dự án

0901122378

Gọi điện
Sms
Zalo
Facebook